Global Map > Organizations > Eastern Europe > Albania > Tirana > NAIS
NAIS icon
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit është krijuar sipas “Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”. Kjo agjenci është bërë funksionale me emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të saj në Shtator të vitit 2007.
Need more insights about local organizations?
See more with PRO